Κόστος Λειτουργίας

Τα συστήματα FAST απαιτούν αφαίρεση της λυματολάσπης κάθε 1-2 χρόνια. Το κόστος συντήρησης τελικά ανέρχεται σε 150€/12-24 μήνες (εκκένωση λυματολάσπης)
Εάν απαιτηθεί επιφανειακή διάθεση της εκροής του βιολογικού, θα πρέπει να εγκατασταθεί συσκευή απολύμανσης της εκροής με χλωρίωση που τα αναλώσιμα έχουν ένα κόστος της τάξης 50-100€/έτος
Για τους ανωτέρω λόγους, τα συστήματα FAST είναι μακράν τα οικονομικότερα συστήματα της αγοράς, λαμβάνοντας υπ΄ όψιν και το κόστος λειτουργίας που είναι μικρό.